Seznam kategorií

Zpravodaj

Aktuality aukčního portálu

Partneři

Facebook

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu Pinkej.cz

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava pravidel a vztahů mezi provozovatelem a uživatelem při využívání služeb portálu Pinkej.cz. Předmětem služeb poskytovaných na portále Pinkej.cz jsou služby specifikované v těchto obchodních podmínkách, zejména možnost uživatele zúčastnit se slevové aukce nebo mezinárodní internetové soutěže s prvkem dražby a náhody spočívající v postupném  předkládání finančních nabídek uživatele na kupní cenu zboží v aukci, jejímž výsledkem je právo uzavřít kupní smlouvu k předmětu aukce za jím navrženou konečnou cenu, nebo právo na získání dalších příhozů či směnu zboží za hotovost.

Pro smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem platí výhradně tyto obchodní podmínky platné v okamžiku zahájení příslušné aukce. Provedením registrace, zasláním SMS zprávy do aukce uživatel bezvýhradně akceptuje tyto obchodní podmínky a potvrzuje, že se soutěže a aukce účastní dobrovolně. Na vztah mezi provozovatelem a uživatelem nebude použit zákon o dražbách ani ustanovení o veřejné soutěži či jiném veřejném návrhu na uzavření smlouvy.

I.  ÚČASTNÍCI

Provozovatelem služby Pinkej.cz je společnost EARTH INVESTMENTS INC.Trust Company Complex,Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Republika Marshallovy ostrovy. (dále jen provozovatel), přičemž realizací vybraných administrativních úkonů spojených s provozem služby byla pověřena společnost PINKEJ s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, IČO: 22774181.

a

Uživatel služby Pinkej.cz, kterým je registrovaný uživatel na internetové adrese Pinkej.cz nebo uživatel který využívá služeb Pinkej.cz prostřednictvím SMS (dále jen uživatel).

II.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci, ani osoby spolupracující při tvorbě portálu pinkej.cz se aukcí nesmí zúčastnit.
 2. Uživatelům se umožňuje zúčastnit se různých typů aukcí uveřejněných na stránkách portálu pinkej.cz, za pomocí nástrojů výhradně poskytnutých provozovatelem portálu pinkej.cz
 3. Zahájení aukce na portálu pinkej.cz je podmíněno otevírací dobou od 10 hod do 24 hod včetně sobot a nedělí, vystavením předmětu aukce a spuštěním časomíry aukce. Pokud je aukce pozastavená, nelze u ní přihazovat. K aukcím, které budou pokračovat následující den, bude připočteno 5 minut na takzvanou přípravu.
 4. Aukce na portálu pinkej.cz je internetová soutěž s prvkem dražby a s možností levnějšího nákupu zboží než v běžném obchodě.
 5. Nákup zboží v aukcích, stejně jako pinků nejsou obchody podle obchodního zákoníku, který se tímto na tento způsob nákupu nevztahují.
 6. Každý registrovaný uživatel může vyhrát maximálně tři výhry v aukci s příhozem (standardní,rezervovaná) za týden ( po-ne) a neomezený počet výher v aukcích VIP, charitativní aukci, slevové aukci a posláním virtuální sms nebo sms se zvýšeným tarifem.

III.  REGISTRACE

 1. Registrace je dobrovolná a zcela zdarma,
 2. Registraci provádí uživatel, který si založí, uživatelský účet. Uživatelem se rozumí pouze fyzická osoba starší 18ti let, nedílnou podmínkou je způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu dle platné legislativy.
 3. Registrací nebo účastí v soutěžích na online aukčním portále Pinkej.cz uděluje uživatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů provozovateli v rozsahu uvedené registrace za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.
 4. Uživatel si při registraci zvolí přezdívku, pod kterou bude na portálu pinkej.cz vystupovat. Tato přezdívka nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí zasahovat do práv třetích osob, nesmí být klamavá ani zavádějící nebo zvolená za účelem zabraňovat ostatním uživatelům v dražbě. Uživatelské jméno nelze změnit.
 5. Na jednu domácnost si můžete založit pouze jeden uživatelský účet. Domácnost je brána, jako místo pravidelného připojení k internetu s jedinečnou IP adresou. Jeden uživatelský účet, může používat více členů domácnosti. V případě, že dojde ke zjištění, že uživatel užívá více jak jeden účet, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit všechny účty, bez náhrady zaplacených pinků a bez náhrady za případnou vyhranou aukci.
 6. Registrovaný uživatel má možnost, stát se ověřeným uživatelem v případě že zašle provozovateli na adresu podpora@pinkej.cz příslušný doklad k ověření údajů (jméno, datum narození), které provedl při registraci. Ověřený uživatel má pak možnost získat pinky zdarma za svátek a narozeniny. Ověřený uživatel bude barevně odlišen od ostatních uživatelů.
 7. Uživatelské účty jsou nepřenosné, každý uživatel je povinen chránit přístupové údaje ke svému účtu a nesdělovat je třetím stranám. Uživatel současně odpovídá za případnou škodu, kterou třetí stana způsobí provozovateli aukčního portálu pinkej.cz. V případě vzniku škody si provozovatel vyhrazuje právo takový účet zrušit bez předchozího upozornění a následně učinit právní kroky, nebo požadovat náhradu způsobené škody vůči majiteli registrace. Provozovatel nebude zjišťovat, zda a jakým způsobem byla škoda způsobena. Povinnost nezpůsobit škodu leží na straně majitele uživatelského účtu.

  IV.  PLATBY

  1. Registrovaný uživatel má právo nakoupit si tak zvané pinky, což je aukční měna na portále pinkej.cz , dle uvedeného platného ceníku.
  2. Právo na přihození má uživatel, který zakoupil pinky a kterému se pinky připíší na jeho uživatelský účet.
  3. Platnost zakoupených pinků je 6 měsíců od doby připsání na uživatelský účet. Po uplynutí termínu platnosti a to i v případě nevyužití všech přihození, budou zbývající pinky z tohoto uživatelského účtu uživatele odstraněny a odkoupení příhozů se stává neplatným.
  4. Platnost dárkových poukazů je 20 dnů, po připsání na uživatelský účet je platnost  6 měsíců.
  5. Platbu za pinky lze provést pouze způsobem uvedeným na portále pinkej.cz . Připsání pinků, zejména doba připsání na uživatelský účet závisí na provedeném způsobu platby, který si uživatel zvolí v nabídce provozovatele.
  6. Uživateli se zakoupené a nespotřebované pinky zpět nevrací a ani neni možno je jakýmkoli jiným způsobem vvměnit či prodat. Pinky jsou určené k příhozu (návrh kupní ceny). Po uskutečnění příhozu, nelze vzít příhoz zpět a ani ho jiným způsobem zrušit.
  7. Vsazené pinky se po ukončené aukci, všem zúčastněným a neúspěšným uživatelům nevracejí. Nárok na vrácení pinků na uživatelský účet, mají účastníci pouze pokud dojde ke stornování aukce a to v plné výši nebo v aukci s ikonkou druhé místo a to polovinu jím vsazených pinků.
  8. Účast v SMS soutěžích prostřednictvím mobilního telefonu, jsou soutěže se zvýšeným tarifem a provádí je uživatel ze svého mobilního telefonu nebo zasláním virtuální sms po provedené registraci na pinkej.cz, SMS se posílá na uvedené číslo a v uvedeném tvaru, postup uživatel najde u každého vystaveného předmětu. Každý uživatel, který se zúčastní této soutěže a pošle SMS na tuto soutěž z mobilního telefonu, obdrží na mobilní telefon ze kterého poslal SMS, zpětnou SMS o výhře nebo umístění kolikátá SMS byla zaslaná. Zpáteční SMS uživatel nehradí.
  9. Příhoz na sms soutěže prostřednictvím zaslané virtuální sms, dle platného ceníku, provádí registrovaný uživatel. Každý registrovaný uživatel, který se zúčastní sms soutěže a pošle virtuální sms na tuto soutěž, uvidí po odeslání virtuální sms informaci o výhře nebo umístění kolikátá sms byla zaslaná přímo na monitoru počítače ze kterého poslal virtuální sms.
  10. Společnost má uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu s firmou (Xpay - pro zasílání sms, Manum superCASH – pro platbu přes terminál sazka, Čsob - pro platbu převodem a platební kartou, PaySec - platební brána) kteří technicky zajištují platební styk mezi provozovatelem a uživatelem, jejichž součástí je také dodržování zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na nákupy pomocí platebních karet a převodních příkazů je vystaven  daňový doklad, který je zasílán na e-mail a na adresu uvedenou při registraci.
  11. Vítěz aukce s příhozem má právo na odkoupení předmětu aukce za cenu jím vydraženou a zároven mu bude zaslán e-mail s vyrozuměním o vítězství v aukci. Výhru si objedná ze svého uživatelského účtu v záložce vyhrané aukce. Výhra se posílá až po uhrazení ceny, na dobírku výhry neposíláme. Po kliknutí na platbu, obdržíte výzvu k platbě a postupujete dle návodu. Cenu za vyhraný předmět musí vítěz zaplatit do 14 dnů. Rozhodujícím faktorem pro dodržení lhůty je datum připsání platby na bankovní účet. Po uplynutí této doby si provozovatel vyhrazuje právo vydražený výrobek neodeslat a umístit ho opakovaně do aukce.
  12. Vítězem soutěže v premium sms soutěži se stává uživatel, který zašle sms se zvýšeným tarifem na uvedené číslo, v daném tvaru a jeho sms se umístí na předem stanoveném místě, nebo vítězem soutěže se může stát uživatel, který zašle virtuální sms, dle uvedeného platného ceníku a jeho virtuální sms se umístí na předem stanoveném místě.
  13. Pořadí každé zaslané virtuální sms nebo premium sms zprávy, jednoznačně určuje datum a čas přijetí této sms zprávy do systému.

V.  ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Uživatel má právo uplatnit reklamaci dle zákona v písemné formě nebo elektronickou cestou na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech na portále pinkej.cz.
 2. Výherce je povinen si výhru po převzetí od dopravce prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Při předávání výhry dopravcem je povinností výherce, překontrolovat stav zásilky, zejména zda není otevřená, poničená. Případné vady je výherce povinen neprodleně hlásit provozovateli.
 3. Na vyhrané zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 4. Obrázky a barva předmětů mají pouze informativní charakter. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
 5. Provozovatel a uživatel se výslovně dohodli, že v případě jakéhokoliv porušení povinnosti provozovatele a nebo vzniku povinnosti provozovatele k náhradě škody je odpovědnost provozovatele za náhradu škody ve všech případech omezena pouze a jedině na navrácení ztracených či použitých příhozů na účet uživatele.

VI.  DODÁNÍ VÝHRY

 1. Vítěz sms aukce bude kontaktován provozovatelem telefonicky a to na číslo, ze kterého přišla vítězná SMS zpráva. Kontaktování proběhne po skončení aukce do tří pracovních dnů.
 2. Výhry v aukcích budou odeslány do 10 pracovních dnů na adresu uvedenou při registraci nebo na adresu uvedenou po kontaktování provozovatelem. Počítá se doba od připsání částky na účet a v sms aukci doba od kontaktování provozovatelem.
 3. Poštovné a balné je započítáno v ceně výhry.
 4. Předměty vystavené v aukci jsou nové a v originálním balení.
 5. Pokud výherce odmítne převzít si výhru a tato se vrátí zpět k provozovateli, propadá výhra ve prospěch provozovatele a to bez další náhrady. Provozovatel pak vystaví výhru zpět v aukci.
 6. Pokud budou na ustanovení kupní smlouvy aplikovány předpisy České republiky, má uživatel právo podle ust. § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží. Současně s odesláním zboží na adresu provozovatele je nutné zaslat (emailem, nebo ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením vítězné aukce. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno provozovateli nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Uživatel je povinen doručit provozovateli zboží zpět nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného) a ceny za spotřebované příhozy v aukci, zaslány na adresu uživatele nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 20-ti pracovních dnů po obdržení zboží v řádném stavu (nebude-li ujednáno jinak).

VII.  VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Standardní aukce - aukce kde jeden příhoz stojí 1 pink, cena předmětu dražby se zvýší o 0,10 hal nebo až 1 Kč dle zadání a doba konce aukce se prodlouží o 20 vteřin nebo dle zadání. Uživatelům kteří se zúčastní aukce a nebudou úspěšní, se spotřebované pinky v aukci nevrací.
 2. Slevová aukce - ve slevové aukci najdete nové produkty a služby s předem stanovenou slevou. Po provedeném příhozu se cena nezvyšuje je pevná a neměná. Uživatelům kteří se zúčastní aukce a nebudou úspěšní, se spotřebované pinky v aukci nevrací.
 3. Druhé místo – uživatel, který v ukončené aukci skončí na druhém místě, takovému se pak vrací 50% jím vsazených pinků. Uživatelům kteří se zúčastní aukce a nebudou úspěšní, se spotřebované pinky v aukci nevrací.
 4. Rezervovaná aukce – aukce kde je předem stanovená minimální cena předmětu aukce. Pokud bude cena nižší, než stanovená cena, aukce se ukončí a pinky budou vráceny zúčastněným uživatelům. Po dosažení stanovené minimální ceny, pokračuje aukce standardním způsobem až do jejího konce. Uživatelům kteří se zúčastní aukce a nebudou úspěšní, se spotřebované pinky v aukci nevrací.
 5. VIP aukce – aukce kde je předem stanoven minimální a maximální počet účastníků, kteří si zakoupí vstupenku do této aukce. Cena vstupenky bude předem určená a určuje zároven maximální počet příhozů uživatele. Po splnění podmínek (nákup vstupenky, minimální počet uživatelů) bude aukce spuštěna a její konec bude do 30 minut. Po dosažení maximálního počtu uživatelů už nebude umožněno dalším uživatelům účast na této aukci. Nespotřebované pinky ve VIP aukci se nevrací. Uživatelům kteří se zúčastní aukce a nebudou úspěšní, se spotřebované a nespotřebované pinky v aukci nevrací.
 6. Charita – aukce kde výtěžek z aukce, včetně výherní ceny bude určen na charitativní účely.
 7. Uživatel – uživatel je účastník aukce, zejména ten který provede registraci na portálu pinkej,cz, nebo účastník aukce premium sms, zejména ten který pošle sms se zvýšeným tarifem ze svého mobilního telefonu.
 8. Automat – Automatický pomocník je softwarová pomůcka poskytovaná provozovatelem, která za dražitele automaticky přihazuje podle jeho vlastního nastavení bez toho, aby musel být dražitel přítomen u aukce, nebo měl zapnutý počítač.
 9. Aukce - způsob prodeje zboží, kdy výši ceny určují účastníci aukce po dobu trvání aukce .
 10. Pinky – aukční měna, určená k příhozům na portále pinkej.cz
 11. Přihození – úkon, kterým uživatel určuje cenu draženého předmětu.
 12. Pozastavená aukce – zavírací doba portálu, nebo plánované a neplánované přerušení portálu pinkej.cz k odstranění závad.
 13. Ukončená aukce – uplynutí času platnosti aukce a žádný z uživatelů již nepřihodil.

VIII.  ZÍSKÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací nebo účastí v soutěžích na online aukčním portále Pinkej.cz uděluje uživatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů provozovateli za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům ani přesouvány mimo hranice Evropské unie.
 2. Společnost PINKEJ s.r.o. se sídlem na Pobřežní 370/4 v Praze 8, bude tyto údaje zpracovávat formou počítačové databáze nebo ručně tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a to v rozsahu provedené registrace uživatelem na Pinkej.cz.
 3. Registrovaná osoba má právo kdykoli písemně požádat provozovatele nebo společnost PINKEJ s.r.o., aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu v jeho osobních údajích.
 4. Registrovaný uživatel portálu pinkej.cz výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty.

IX.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost se zavazuje že bude zpracovávat osobní údaje uživatelů portálu, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel prohlašuje, že využíváním příhozového automatu negarantuje přihození v aukci, ve které uživatel program příhozový automat  využívá, zároven nenese odpovědnost za nesprávné používání výše uvedeného příhozového automatu. Nenese rovněž odpovědnost za používání jiného softwaru nelicencovaného portálem pinkej.cz a používaného za účelem účasti na aukci. Uživatel používá příhozový automat vždy na vlastní riziko a na vlastní zodpovědnost.
 3. Pokud dojde k výpadku systému, kdy přestanou pracovat některé z funkcí systému z důvodu nepředvídané poruchy, nebo když dojde k celému výpadku internetových stránek pinkej.cz, dojde k pozastavení všech aukcí a k uložení všech aktuálních stavů (ceny, pořadí aktuálních dražitelů) až do doby odstranění nepředvídané poruchy. Pokud bude porucha delší jak 15 minut, tak při opětovném spuštění systému budou všichni aktuální dražitelé, informování e-mailem. Ještě před obnovením aukcí na stránkách pinkej.cz, bude na těchto stránkách uveřejněna informace s uvedením přesného času obnovení aukcí
 4. Provozovatel má právo změnit ustanovení těchto Všeobecných podmínek kdykoli, o čemž bude provozovatel informovat uživatele prostřednictvím emailu.
 5. Provozování služby Pinkej.cz se řídí právním řádem Republika Marshallovy ostrovy, bez použití kolizních ustanovení mezinárodního práva soukromého a nepřipouští jiné zákony či zákonná ustanovení ( není-li dále stanoveno jinak ), s jurisdikcí soudů dle pravidel mezinárodního práva soukromého.
 6. Případné reklamace zboží, jakož i podmínky uzavření kupních smluv na zboží a jeho dodání se však řídí právními předpisy Ceské republiky, bez použití kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a budou řešeny výhradně s pověřenou společností PINKEJ s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00. V případě těchto sporů, je místem jurisdikce stanovena Ceská republika a je dána výlučná pravomoc soudů ČR.
 7. Provozovatel je vlastníkem licence a autorských práv na webových stránkách Pinkej.cz. Obsah webu Pinkej.cz je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami a všechna práva jsou vyhrazena.